مطالعات پايه زهكشي اراضي 280 هزار هكتاري شمال قره سو-گرگانرود

شرح مختصري از پروژه

محدوده‌ي مورد مطالعه در زميني به مساحت 280000 هكتار، در شمال غرب استان گلستان و جنوب رودخانه‌ي مرزي اترك واقع شده است. از آنجا که مطالعات بررسي خاک معمولي اطلاعات محدودي را براي استفاده در مطالعات زهکشي زمين تامين مي‌كند، مطالعات پايه زهکشي انجام گرفت.مطالعات پايه‌ي زهکشي، براي تعيين خواص فيزيکي خاک، نوسانات سطح آب زيرزميني و تشخيص حضور لايه اي از خاک غيرقابل نفوذ و يا نيمه تراوا در عمق تا 6 مترو در نهايتبررسي خطر زهدار شدن اراضي پس از تامين آب براي اين پروژه در مرحله‌ي بهره برداري مي‌باشد. نتايج مطالعات پايه‌ي زهكشيبراي تشخيص مشكلات زهكشي و ماهيت اين مشكلات استفاده مي‌شود. همچنين، اين نتايج براي آماده سازي طرح سيستم‌هاي زهکشي استفاده مي‌شود.