نظارت بر عمليات اجرائي شبكه فرعي گلستان يك

شرح مختصري از پروژه

منطقه پروژه در ساحل راست رودخانه گرگانرود در استان گلستان واقع شده است.فاصله محل پروژه تا شهر گرگان 120 کيلومتر است. ميانگين سالانه بارش و دما در محل پروژه به ترتيب،‌ 366 ميليمتر و 7/17 درجه سانتي گراد مي‌باشد. شبكه‌ي آبياري و زهكشي گلستان با كمبود و شوري منابع آب زيرزميني مواجه مي‌باشد.بنابراين، ساخت و ساز منابع و شبکه آبانجام شد و مهاب قدس در ساخت و ساز شبکه‌ها و سازه‌هاي مربوطه مسئول نظارت بر حسن اجرااست.
آب آبياري شبکه گلستاناز طريق ايستگاه پمپاژ مرکزي و از سد مخزني گلستان تامين مي شود.
خطوط لوله انتقال، آب مورد نياز شبکه را به دو کانال به نامهايB و C انتقال مي‌دهد که مجموع طول کانال‌ها 4.5 کيلومتر است.از كانال B‌با ظرفيت انتقال آب 7/1 متر مكعب بر ثانيه 6 كانال فرعي، و از كانال C با ظرفيت 2/5 متر مكعب بر ثانيه 5 كانال فرعي منشعب مي‌شود. به علاوه،‌بعضي از اين كانالها، شبكه فرعي درجه 3 با طول 2/7 كيلومتر را شكل مي‌دهند.
هدف اصلي اين پروژه به شرح زير است:
1. توسعه و بهبود کشاورزي منطقه
2. افزايش درآمد کشاورزان
3. تغذيه آبخوانها، بهبود کيفيت آب زيرزميني و تثبيت سطح آب
4. افزايش اشتغال
5. حفاظت در برابر سيل

شرح کارهاي انجام شده

- خدمات برنامه ريزي، تعيين روش عملکرد کار و نظارت بر پيشرفت.
- خدمات مهندسينظارت برساخت و ساز
- خدماتهماهنگي، ساخت و ساز و تحويل موقت
- کنترل کيفيت و برآورد کيفيت خدمات
- خدمات برآورد هزينه، کنترل پرداخت صورت وضعيت‌ها، امور حقوقي قراردادها
- تکميل/ واگذاري کارهاي متفرقه.