طراحي شبكه فرعي آبياري و زهكشي عين خوشوفكه

شرح مختصري از پروژه

دشتهاي عين خوش و فكهدر جنوب استان ايلام واقع شده است. بر اساس مطالعات وضع موجود 45،000 هکتار در اين دشت انتخاب شده است. آب و هوا در منطقه مورد مطالعه گرم و خشک است و به طور متوسط بارش سالانه در حدود 232 ميلي متر است. الگوي کشت اعمال شده در اين دشت ها گندم، جو، هندوانه، خربزه و خيار مي‌باشد.
در انجام مطالعات توسعه‌ي آبياري دشتهاي عين‌خوش و فكه اهداف زير تعريف شد:
• هدف مطالعات، تجهيز 35000 هكتار از اراضي دشتهاي عين خوش و فكه به آبياري تحت فشار مي‌باشد.
• افزايش محصولات كشاورزي
• بهبود رفاه اجتماعي و درآمد کشاورزان
آب اختصاص داده شده به شبکه آبياري حدود 322 MCMاست که از سد کرخه و تونل انتقال دشت عباس ارائه خواهد شد.

شرح کارهاي انجام شده

بر اساس مشخصاتفني،پارامترهايآبوهوا،الگويکشت،مسائلاجتماعيو ... براي 6 واحدتوسعهقراربارانيآبياريکلاسيکثابت (آبپاشمتحرک) وآبياريقطرهايطراحيشدهبودند. مساحت تحت پوشش شبکهآبياريوزهکشيموردمطالعه برايواحدهايتوسعه‌ايبهشرحزيراست:
باتوجهبهمطالعاتانجامشده، مشخصاتشبکهآبياريوزهکشيبارانيوآبياريقطرهايدردشتفكهو عين‌خوشبهشرحزيراست
گزارشهايي كه مطابققرارداددررشتههايمختلفآماده شده‌اند بهشرحزير مي‌باشند:
• بررسيمطالعاتپايه (مانند،زمينشناسيومنابع قرضه،خاک،هواشناسي،هيدرولوژي(
• بررسيمطالعاتکشاورزي،دامواقتصادکشاورزي
• مطالعاتپايهآبياريوزهکشي
• تهيهبرآورد احجام،برآوردهزينهو تهيهاسنادمناقصه
• مطالعاتفاز 2طراحيشبکهآبياريوزهکشي