مطالعات تكميلي و طراحي شبكه آبياري و زهكشي مثلث گيوي -الحاقيه

شرح مختصري از پروژه

دشت مثلث گيوي متشکل از باغات و مزارع هفت روستا، در استان اردبيل در شمال غرب ايران واقع است. مطالعات مثلث دشت گيوي در سال 1388 توسط سازمان آب منطقه اي اردبيل به مطالعات اصلي احياي اراضي سد گيوي اضافه شد.با توجه به طرح جديد آبياري سد گيوي، نزديک به يازده ميليون متر مکعب آب آبياري در هر سال، در دشت مثلث گيوي در دسترس قرار گرفته‌است. همانند پروژه اصلي،شركت مهاب قدس براي انجام مطالعات و طراحي شبکه آبياري و زهکشيدشت مثلث گيوي انتخاب گرديد. كارفرما نياز به بررسي پتانسيل‌ها و محدوديت‌هاي منابع آب و خاك به منظورپيدا کردن راه حل پايدار براي استفاده کارآمد از منابع دشت مثلثگيوي دارد.
شبكه‌ي آبياري و زهكشي دشت مثلث گيوي بخشي از پروژه‌ي بزرگتر احياي اراضي سد گيوي مي‌باشد. اهداف پروژه‌ي اصلي به شرح زير مي‌باشد:
• اصلاح زمين و منابع آب در منطقه پروژه و استفاده کارآمد از آنها
• تقويت کشاورزي پايدار، دامداري و صنايع مربوطه
• ايجاد اشتغال و جلوگيري از مهاجرت انبوه به شهرهاي بزرگ
• افزايش دستمزد ساکنان، بهبود استانداردهاي زندگي و از بين بردن محروميت

شرح کارهاي انجام شده

مطالعات پايه:
كارشناسانمطالعات خاكشناسي شركت مهاب قدس، كيفيت خاك را در محدوده‌ي 4800 هكتار از اراضي دشتهاي پروژه‌ي اصلي دشت گيوي بررسي كردند.
در ابتدا، مهندسان آبياري يک مجموعه منسجمداده هاي اوليهمورد نياز براي طراحيشبکه هاي آبياري،شاملجاده هاي دسترسي به اين منطقه،داده هاي هواشناسي،داده‌هاي هيدرولوژيکي،منابع آب و کيفيت آب،محصولات کشاورزيو الگوي كشت موجود،پتانسيل هاي کشاورزي،شرايط زمين شناسي و ژئوتکنيک اراضي، و منابع قرضه بالقوه مصالح ساختماني را بدست آوردند. طرح آبياري و زهکشي دشت مثلثگيويبراساس داده هاي جامع و آناليز يكپارچه، سنتز شده است.
طراحي شبكه‌ي آبياري و زهكشي:
يك آبگير مخصوص از لوله‌ي اصلي خروجي سد گيوي براي دشت مثلث گيوي پيشنهاد گرديده‌است. يك خط لوله‌ي GRP با قطر 1000 ميليمتر، 1400 ليتر آب را در هرثانيه از اين آبگير انتقال مي‌دهد. اين خط لوله‌ي اصلي، در طول مسير 9 كيلومتري خود به اراضي دشت مثلث گيوي، هنگامي كه آب را به 9 شبكه‌ي ثانويه توزيع مي‌كند به يك لوله با قطر 500 ميليمتر تبديل مي‌شود. قطر لوله‌هاي خطوط اصلي از 110 ميليمتر تا 600 ميليمتر و جنس آنها PE/GRPبوده و طول خطوط لوله‌ي درجه‌ي 2 حدود 31 كيلومتر مي‌باشد كه آب اراضي هفت روستاي واقع در دشت مثلث گيوي را تامين مي‌كند. شبکه توزيع شامل 17 فشار شكن،‌چندين شير تخليه‌ي هوا و شيرهاي تخليه‌ مي‌باشد. در نهايت، شبکه‌هايثانويهباغات و مزارع شامل 800 هکتار آبياري باراني و 1000 هکتار سيستم‌هاي آبياري قطره اي مي‌باشد.الگوي کشت پيشنهادي شامل گندم، جو، ذرت، سيب زميني، لوبيا،يونجه، انگور و بادام مي‌باشد. اين مطالعات براساس مطالعات چندجانبه‌ي مختلفي انجام شده‌است. از جمله‌ي اين مطالعات عبارتند از:
• الگوهاي كشت محصولاتزراعي و باغي
• آب مورد نياز خالص محصولات
• روش هاي آبياري موجود و راندمان آبياري
• برنامه ماهيانهخروجي آب سد گيوي
• اشتراک مزارع محلي در الگوي کشت
• تناسب مزارع و امکان‌سنجي آبياري
• ميانگينشيب و ويژگي هاي توپوگرافي زمين
• مالکيت زمين و مرزهاي روستاها
• تعمير و نگهداري آسان شبکه پيشنهادي
• امکان‌سنجي فني نصب و راه اندازي لوله
• هيدروليک جريانمتغير رودخانه در طول سال
• کاهش نيرويضربه‌ي قوچ
• ظرفيت انتقال لوله‌ها • ويژگي‌هاي لوله‌هاي PE و GRP

اقلام قابل تحويل پروژه:
• گزارش مطالعات شناخت براي شبکه آبياري و زهکشياوليه
• گزارش مطالعات شناخت براي شبکه آبياري و زهکشيثانويه
• گزارش طراحي نهايي براي شبکه آبياري و زهکشي اوليه
• گزارش طراحي نهايي براي شبکه آبياري و زهکشيثانويه
• کتابچه راهنماي کاربر برايبهره‌برداري و نگهداري شبکه آبياري
• نقشه هاي ساختماني براي شبکه‌هاي اوليه و ثانويه آبياري و زهکشي