مطالعات خاكشناسي تفصيلي دقيق محدوده باغات طرح گيوي

شرح مختصري از پروژه

قطعه زمين در نظر گرفته شده براي باغ، با مساحت 3230 هکتار در جنوب استان اردبيل واقع شده است.اين مطالعات خاكشناسي (مقياس: تفصيلي دقيق) به منظور انتخاب زمين‌ها و منابع بالقوه خاك مناسب براي باغها يا مزارع انجام شده است. همچنين، براي استفاده بهينه از منابع آب و خاک و انتخاب بين دو محصول (انگور و بادام)، در مناطقي كه براي كاربري باغ انتخاب گرديده‌اند، مطالعات تناسب اراضيانجام مي گيرد.

شرح کارهاي انجام شده

• تفسيرتصاويرماهوارهايبهمنظورتعيين اوليهسري‌هايخاکبه منظور جانمايي نقاط حفاريومته‌زني
• فعاليتهاي صحرايي به شرح زير است:
- پروفيل و حفاري بامته در فواصل استاندارد
- توصيف پروفيل خاك
- نمونه‌برداري از آب و خاك
- اندازه‌گيري سرعت نفوذ خاك
• آناليز فيزيكوشيميايي نمونه‌هاي آب و خاك
• تعيينسريخاکومراحلباتوجهبهشرايطآبوهواييمنطقه،نتايجحاصلازتجزيهوتحليلآزمايشگاهينمونههايخاکوشرحپروفيلخاک
• انتخاب پروفيل شاخص براي هر سري خاك
• طبقه‌بندي خاك (methods: U.S.D.A.Soil Taxonomy-2014, World Reference Base of Soil Resources-2014)
• طبقه‌بندي مزارع (ثقلي، باراني و آبياري تحت فشار)
• طبقه‌بندي خاك
• ارائه توصيه و راه حل براياحيايخاک