مطالعات خاكشناسي تفصيلي در محدوده ناحيه عمراني سوم شبكه آبياري و زهكشي خداآفرين

شرح مختصري از پروژه

مساحت تحت پوشش شبکه آبياري و زهکشي واحد عمراني سوم خدا آفرين در حدود 21،645 هکتار مي‌باشد. اينمنطقه بخشي از دشت مغان است و در شمال استان اردبيل و جنوب رود مرزي ارس واقع شده است. اين مطالعات خاكشناسي تفصيلي دقيق به منظور تشخيصمنابع بالقوه خاك براي انتخاب زمين‌هاي مناسب براي باغها يا مزارع انجام شده است.

شرح کارهاي انجام شده

Ø تفسير تصاوير ماهواره اي به منظور تعيين اوليه سري‌هاي خاک به منظور جانمايي نقاط حفاري و مته‌زني
Ø فعاليتهاي صحرايي به شرح زير است:
- پروفيل و حفاري با مته در فواصل استاندارد
- توصيف پروفيل خاك
- نمونه‌برداري از آب و خاك -
اندازه‌گيري سرعت نفوذ خاك Ø آناليز فيزيكوشيميايي نمونه‌هاي آب و خاك
Ø تعيين سري خاک و مراحل با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آزمايشگاهي نمونه هاي خاک و شرح پروفيل خاک
Ø انتخاب پروفيل شاخص براي هر سري خاك
Ø طبقه‌بندي خاك (methods: U.S.D.A.Soil Taxonomy-2014, World Reference Base of Soil Resources-2014)
Ø طبقه‌بندي مزارع (ثقلي، باراني و آبياري تحت فشار)
Ø طبقه‌بندي خاك
Ø ارائه توصيه و راه حل براي احياي خاک