خدمات نقشه برداري و مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌هاي استان كردستان

شرح مختصري از پروژه

رودخانه‌هاي مورد مطالعه در استانهاي کردستان و کرمانشاه واقع شده است. هدف از مطالعات علامت گذاري حد حريم و بستر رودخانه‌هاي رازآور،‌ بيار، صلوات آباد، ديواندره، بيجار و تالوار و نقشه برداري مورد نياز در 35 کيلومتر از طول رودخانه‌هاست. در اين طرح، حد بستر بر پايه سيلاب با دوره بازگشت 10،5،2، 25، 100،50 و 200 سال و مقررات مربوطه تعيين و حريم با توجه به محدوديتهاي کيفي جهت محافظت از منابع آب مشخص گرديده است. همچنين مطالعات پهنه‌بندي سيلاب، مناطقي را با موضوعيت رودخانه و سيلاب مشخص مي‌کند و بهترين برنامه ريزي را براي پيشگيري از سيل ارائه مي‌دهد.

شرح کارهاي انجام شده

• بررسي‌هاي ميداني براي تعيين مناطق فرسايش و رسوبگذاري، خاک و پوشش گياهي، تصرف در بستر رودخانه و غيره
• تهيه نقشه توپوگرافي
• هواشناسي و مطالعات آب و هوا
• انجام مطالعات پايه مانند هيدرولوژي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و ...
• مطالعات فيزيوگرافيک حوضه
• تهيه داده هاي مبتني بر GIS و نقشه ها براي رشته هاي مختلف
• پس از مطالعات اوليه مورفولوژي، محاسبات هيدروليکي و شبيه‌سازي جريان رودخانه، يک مدل رياضي مناسب براي تعيين نتايج حاصل از مدل و پهنه‌بندي سيل بر روي نقشه‌هاي محدوده‌ي‌طرح با استفاده از بسته نرم افزار HEC-RAS مورد استفاده قرار گرفت.
• تعيين محل Bench mark ها و مشخص کردن توع آنها
• تهيه برآورد احجام و اسناد مناقصه براي ساخت رپرها