طرح بهسازي شبكه آبياري و زهكشي كورچا آلباني

شرح مختصري از پروژه

سد Zemblaku :
وظايف اصلي مشاور در علاج‌بخشي سد Zemblakuعبارتند از:
• بازبيني مطالعات هيدرولوژي رودخانه Devollitو رسوب بارهاي برآورد سيل عبور از روي مورد نياز سرريز و رسوب گرگرفتگي،
• نقشه برداري از سايت رگبار گلوله براي آماده سازي نقشه توپوگرافي براي طراحي حوضچه آرامش.
• طراحي و آماده سازي نقشه ها براي بخش بتن رگبار گلوله.
• طراحي و آماده‌سازي نقشه ها براي دريچه‌هاي شعاعي و كشويي دروازه و دستگاه هاي عمل بالا بردن خود،
• طراحي و آماده‌سازي نقشه‌هايآبگير اصلي و آبگيرهاي كانالهاي اصلي E-1 و Zvezda،
• طراحي و آماده سازيdraingsبراي قطعات ديگر از رگبار گلوله مانندstoplogs، رودخانه و حفاظت بستر و نردبان ماهي،
• طراحي و آماده‌سازي نقشه‌هاي حوضچه آرامش پايين دست.
• تهيه ليستي از كارها ، جدول احجام و مقادير، و اسناد مناقصه‌ي كارهاي عمراني،تجهيزات هيدرومکانيک و دستگاه‌هاي بالابر آنها،
• نظارت بر کار‌هاي ساخت و ساز،
• نظارت بر نصب تاسيساتهيدرومکانيکو دستگاه‌هاي بالابر.
• Review and study of Devollit River hydrology and sediment loads for estimation of flood passing over the spillway and sediment flushing requirements,
• Surveying of the Barrage site to prepare topographical maps for design of stilling basin.
• Design and preparation of drawings for the barrage concrete portion.
• Design and preparation of drawings for radial and slide gates and their lifting devices,
• Design and preparation of draings for miscellaneous parts of barrage such as stoplogs, river bank and bed protections and fish ladder,

سازه‌ها وکانال‌هايآبياري:
وظايف مشاور در علاج‌بخشيسازه‌ها و کانال‌هايآبياري:
• نقشه برداري کانال براي آماده سازيپروفيل طولي و مقاطع عرضي کانال درجه‌ي يك و دو و نقشه هاي توپوگرافي براي سازه هاياصلي،
• تعيين بازه‌هايي از کانال براي تعمير، اندود، لايروبي و محافظت،
• طراحي و آماده سازينقشه‌هاي کانال‌ها،
• تعيين سازه‌ها براي تعمير و بازسازي،
• طراحي و آماده سازي نقشه‌هاي سازه‌هاي و دريچه‌هاي آنها،
• تهيه ليستي از كارها، جدول احجام و مقادير، و‌ اسناد مناقصه براي کانال‌ها ،سازه‌ها و دريچه‌هاي آنها،
• نظارتبر کار ساخت و ساز کانال‌ها، سازه‌ها و دريچه‌ها.

سازه‌ها وکانال هاي زهکشي:
وظايف اصلي مشاور در علاج‌بخشيسازه‌ها و کانال هاي زهکشي عبارتند از:
• نقشه برداري و تهيه پروفيل طولي و مقاطع عرضي زهكشها و تهيه‌ي نقشه هاي توپوگرافي براي سازه هاياصلي،
• طراحي و آماده‌سازي نقشه‌هايزهكشها،
• طراحي و آماده سازي نقشه‌هاي سازه‌هاي زهکشيجهت تعميريا بازسازي،
• تهيه ليستي از كارها، صورت‌ وضعيت احجام و مقادير و اسناد مناقصه برايزهكش‌ها و سازه‌هاي زهکشي،
• نظارتبر ساخت زهكش‌ها و سازه‌هاي زهکشي.

ايستگاه هاي پمپاژ
وظايف مشاور در علاج‌بخشي ايستگاه‌هاي پمپاژ:
• نقشه برداري و تهيه نقشه هاي توپوگرافي از سايت‌هاي ايستگاه‌هاي پمپاژ و نقشه‌هاي نواري توپوگرافيدر طول خطوط لوله ايستگاه هاي پمپاژUFSH3 و UFSH1 ،
• طراحي تجهيزات هيدرومکانيک و الکتريکي و لوازم جانبي و آماده سازي مشخصات و ليستي از تجهيزات براي ايستگاه هاي پمپاژBelorta و Dishnica ،
• طراحي و آماده سازي نقشه‌هاي كارهاي عمرانيايستگاه‌هاي پمپاژ Belorta و Dishnica،
• تهيه ليست كارها و صورت وضعيت احجام و مقادير برايايستگاه‌هاي پمپاژBelorta و Dishnica،
• نظارت بر ساخت ايستگاه‌هاي پمپاژBelorta، Dishnica، UFSH3 و UFSH1 و نظارت بر نصب تجهيزات هيدرومکانيک، خط لوله و تجهيزات وابسته.

جاده هاي دسترسي
وظايف اصلي مشاور در علاج‌بخشي:
• نقشه برداري و تهيه پروفيل طولي و مقاطع عرضي،
• طراحي و آماده سازي نقشه ها،
• تهيه ليستي از كارها، صورت وضعيت احجام و مقادير، و اسناد مناقصه،
• نظارت بر ساخت جاده هاي دسترسي.

شرح کارهاي انجام شده

اهداف اصليعلاج‌بخشي پروژه‌ي آبياري و زهکشي کورچا بهبود در راندمان انتقال، توزيعو تحويل آبمي‌باشد که از اين طريق منابع آب بيشتري برايپاسخگويي به افزايش نياز به آب آبياري،‌ مي‌تواند در دسترس باشد. علاوه بر اين، بهبود زهكشي آب اضافي به دليل بارش و رواناب‌هاي آبياري و نفوذ عمقي پيش بيني شده است. نوسازي ايستگاه پمپاژ و جاده‌هاي دسترسي براي بهبود بهره‌برداري و نگهداري از سيستم نيز پيش بيني شده‌است.
• بهبود راندمان مصرف آب تحويلي
• بهبود بهره وري انتقال آب
• بهبود زهکشي
• فراهم‌كردن دسترسي