سد سوم كوهرنگ

هدف و سيماي طرح

هدف اين طرح احداث يك سدمخزني بر روي رودخانه بيرلان دردره كوهرنگ براي ذخيره كردن جريانهاي سيلابي اين رودخانه وانتقال ان به حوصه ابريز زاينده رودازطريق تونل سوم كوهنگ است

موقعيت جغرافيايي

منطقه مورد مطالعه درفاصله 120كيلومتري جنوب غربي شهركرد(استان چهار محال وبختياري)دردهستان بيرگان بخش شوراب ازتوابع شهرستان فارسان واقع است

تاريخچه طرح

ازدوران صفوي تلاش شده است تا اب رودخانه بيرگان به زاينده رودمنتقل شود.اولين انتقال درسال1333ودومين انتقال درسال1364انجام شد.سدوتونل سوم كوهرنگ درابتدا توسط شركت زاينداب وازسال1382توسط مهاب قدس دردست مطالعه واجرااست.

ويژگي خاص پروژه

نوع سدبتني دوقوسي به حجم مخزن350 ميليون مترمكعب است