سد مخزني آغ چاي

هدف و سيماي طرح

مهار آب رودخانه آغ چاي و تنظيم آن بهبود 2988 هكتار خالص و توسعه 14824 هكتار خالص از اراضي دشتهاي مذكور. كنترل سيلاب و تنظيم آب در زمان طغيان رودخانه آغ چاي كه اين رودخانه سيستم سيلابي وحشي داشته و هر سال شهر قره ضياءالدين و توابع آن را تهديد مي كند

موقعيت جغرافيايي

ساختگاه ســد مورد مطالعه در استان آذربايجان غربي و در 42 كيلومتري شمال‌غربي شهرستان خــوي10 كيلومتري غرب روسـتاي قورول سفلي با مختصـات جغرافيايي ً28 و َ52 و ْ44 طول خاوري و ً50 و َ51 و ْ38 عرض شـمالي قرار گرفتـه است.

تاريخچه طرح

- مطالعات تكميلي مرحله يك در تاريخ 16/5/72 از سازمان آب منطقه اي استان آذربايجان غربي به شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ابلاغ شد و در مرداد ماه سال 1375 به اتمام رسيد . - مطــالـــعات مــرحــــله دوم از ســــال 1375 آغـــــاز گـــــرديده و در تــــير مـــاه سال 1380به اتمام رسيده است