سد مخزني چراغ ويس

هدف و سيماي طرح

سد مخزني چراغ ويس از نوع سنگريزه اي با هسته رسي قائم بر روي رودخانه چم خان احداث مي گردد. اين سد قادر به تأمين سالانه 28/33 ميليون متر مکعب نياز شرب شهر سقز و 48/32 ميليون متر مکعب آب جهت مصارف كشاورزي اراضي پاياب سد را به ميزان 6000 هكتار(1300 هكتار بهبود و4700 هكتار توسعه) و 73/9 ميليون متر مکعب جهت مصارف صنعت و 76/3 ميليون متر مکعب محيط زيست مي‌باشد

موقعيت جغرافيايي

سد مخزني چراغ ويس در استان كردستان، حدفاصل شهرهاي سقز و بانه در مختصات جغرافياييَ 6 و ْ 46 طول شرقي و َ 11 و ْ 36 عرض شمالي و در فاصله 17 كيلومتري شهر سقز با قطع جاده ارتباطي سقز- بانه بر روي رودخانه چم خان از سرشاخه هاي زرينه رود وحوزه آبريز درياچه اروميه احداث مي گردد.

تاريخچه طرح

مرحله شناخت، اول، دوم و سوم توسط مهندسين مشاور دز آب(سال 1374 تا 1384) مرحله سوم وبازنگري قسمتي ازمطالعات سد: مهاب قدس از شهريور 1384 به بعد تونل انحراف: شركت پاياب كوثر سد و تاسيسات وابسته:قرارگاه خاتم الانبياء(موسسه‌هاي كعبه، صالحين و امين) از سال 1383 به بعد راه جايگزيني سقز به بانه : شركت جهاد نصر كردستان از خرداد ماه 1391 به بعد تجهيزات هيدرومكانيكال : شركت آبان صنعت كارا

ويژگي خاص پروژه

عبور جاده اصلي سقز به بانه از محل ساختگاه همزماني بازنگري مطالعات و اجراي سد و راه هاي جايگزيني احداث سد با مخزن 88 ميليون متر مكعب با حجم خاكريزي كمتر از يك ميليون متر مكعب وجود شهر پرجمعيت سقز در پايين دست