سد مخزني مارون

هدف و سيماي طرح

هدف اوليه ازاحداث اين سدجمع اوري وذخيره سازي اب رودخانه مارون به منظورهاي:1:ذخيره سازي اب براي ابياري شبكه هاي ابياري دشتهاي بهبهان جايزا ن وخلف اباد 2:توليد انر‍ي برقابي و3:كنترل سيلاب بوده است.سيماي كلي طرح شامل سدمخزني مارون-سدتنظيمي اريوبرز ن وشبكه ابياري به وسعت50000هكتار.

موقعيت جغرافيايي

سدمارون دراستان خوزستان-درجنوب غربي ايران در220كيلومتري اهواز و18.5كيلومتري شهر بهبهان واقع است.

تاريخچه طرح

دردهه50مطالعات اين طرح توسط شركت هارزا انجام شده است .دردهه60مطالعات مر حله دوم توسط مهاب قدس وشركت رومانيايي انجام شد.اجراي طرح ازسال1967شروع ودرسال1382خاتمه يافت.اجراي نيروگاه با تا خيرشروع وواحددوم ان درسال1394راه اندازي شد.

ويژگي خاص پروژه

ساختگاه سددرتنگه اي انتخاب شده است كه پتانسيل سد بتني را هم داشته است كه به علت زلزله خيزي منطقه نوع سد خاكي انتخاب شده لست.