سد تهم

هدف و سيماي طرح

هدف از اجراي طرح، تامين آب شرب شهر زنجان به ميزان حدود 30.7 ميليون مترمكعب (معادل97/0مترمكعب درثانيه ) مي باشد.

موقعيت جغرافيايي

طرح سد تهم در كشور ايران، در استان زنجان در فاصله 15 كيلومتري شمال غربي شهر زنجان و در 8 كيلومتري پايين دست روستاي تهم با طول جغرافيايی 48درجه و 36 دقيقه و عرض جغرافيايی 36 درجه و50 دقيقه قرار دارد. دستيابي به محل سد از طريق جاده هاي رسمي وراه آهن كشوري تا شهر زنجان و جاده فرعي زنجان ـ تهم امكان پذير مي باشد. اين رودخانه از شاخه هاي زنجانرود است،كه زنجانرود خود يكي از شاخه هاي رودخانه قزل اوزن مي باشد.

تاريخچه طرح

مطالعات مرحله شناخت قرارداد و مرحله اول طرح در اسفندماه 1364 آغاز گرديد. مطالعات مرحله شناخت شامل شناسايي و بررسي مقدماتي در فروردين ماه سال 1367 و مطالعات مرحله اول شامل گزارش توجيهي و برآورد مقدماتي در فروردين ماه 1370 به اتمام رسيد. با توجه به نياز حياتي شهر زنجان به احداث سد مخزني تهم مقرر گرديد كه به موازات مطالعات مرحله دوم، عمليات اجرايي (فاز 3 ) آغاز گردد. لذا اسناد مناقصه سد تهم و تاسيسات وابسته در تير ماه سال 1372 تسليم كارفرما گرديد. در آبان ماه سال 1372 قرارداد اول اجراي سد و تاسيسات وابسته شامل احداث سدمخزني و بندهاي انحرافي سهرين و همايون با شركت هاي ملي ساختمان ( وابسته به بنياد مستضعفان ) به عنوان پيمانكار منعقد گرديد. افتتاح سد در سال 1382 انجام شد.