سد ميمه

هدف و سيماي طرح

-مهار آبهاي مرزي و استفاده از آن براي توسعه كشاورزي منطقه -سيماي طرح شامل سد مخزني با سريز آزاد و يك رشته كالورت انحراف با دو چشمه 6*6

موقعيت جغرافيايي

ساختگاه سد مخزني ميمه در 15 كيلومتري شمال غرب شهر دهلران در استان ايلام با مختصات جغرافيايي طول شرقي 47 درجه و 8/8 دقيقه و عرض 32 درجه و 58 دقيقه بر روي رودخانه ميمه در حوضه آبريز غرب مرزي (گرمسيري) واقع شده است

تاريخچه طرح

- مطالعات شناسايي، تهيه طرح جامع بهره برداري از منابع آب و خاک رودخانه هاي مرزي ايران مهندسين مشاورACE سال 1359 -طالعات مرحله اول بهره برداري از منابع آب و خاک حوضه رودخانه ميمه و دويرج مهندسين مشاور مهاب قدس سال 1373 -مطالعات پتانسيل يابي احداث سد مخزني بر روي سرشاخه هاي رودخانه ميمه توسط مهندسين مشاور آبرون ژرف در سال 1380 -مطالعات مرحله اول سد مخزني ميمه توسط مهندسين مشاور آبرون ژرف در سال 1380 -طرح و ساخت سد (EPC)‌ سد مخزني ميمه مشارکت جنرال مکانيک و مهندسين مشاور فرازآب سال1389