سد سلولي بهمنشير

هدف و سيماي طرح

با توجه به كاهش دبي ورودي در رودخانه بهمنشير و افزايش شوري آب در هنگام جزر و مد در انتهاي رودخانه كارون و به منظور تامين آب خام پايدار، آبياري وزهکشي جزيره آبادان خرمشهر ازطريق احداث سدهاي هاي سلولي در بالادست و پايين دست رودخانه بهمنشير و سد سلولي ديگر بر روي رودخانه كارون

موقعيت جغرافيايي

موقعيت جغرافيايي سد سلولي بالادست رودخانه بهمنشير محل سد در روستاي منيخ و در 300 متري محل انشعاب از رودخانه کارون (سه راه حفار) با طول جغرافيايي 30 درجه و 25 دقيق و 49 ثانيه و عرض جغرافيايي 48 درجه و 12 دقيقه و 48 ثانيه قرار دارد. اين روستا توابع شهرستان خرمشهر مي باشد ،

تاريخچه طرح

براي اولين بار در سال 1304 نفوذ آب شور خليج فارس به داخل رودخانه بهمنشير گزارش شده است. در سال 1346 سازمان آب و برق تصميم گرفت مطالعات فاز 1و2 اين طرح را به مهندسين مشاور سوئکو از کشور سوئد واگذار کند. در ادامه کار شرکت مهندسين مشاور مهاب به عنوان همکار ايراني سوئکو تعيين و در نهايت مرحله اول مطالعات در سال 1354 با مشارکت مهاب سوئکو تسليم کارفرما شد.حاصل اين مطالعات پيشنهاداحداث 3 سد داراي معبر کشتيراني برروي کارون و بهمنشير بود.

ويژگي خاص پروژه

ساخت سدهاي سلولي در صنعت سدسازي يک تکنولوژي جديد مي باشد. از اين رو در ايران مطالعات اندکي برروي اين نوع سدها انجام شده است.اولين سد سلولي مدوردرون آب درمحل بالادست رودخانه بهمنشير ، اجرا گرديده است. سد سلولي از تعدادي سلول بهم پيوسته تشکيل گرديده که به منظور اجراي هريک از سلولها ، در ابتداي عمليات ، شابلون مناسب و استاندارد با مشخصات ساختگاه محورسد مورد نياز مي باشد. پس از نصب کامل شابلون فضايي ، عمليات استقرار سپرها به دور شابلون دايره اي انجام مي شود و در ادامه کوبش آن طبق استانداردهاي بين المللي وسپس عمليات خاکريزي درون سلولها انجام مي گردد