سد تنظيمي پاي پل كرخه

موقعيت جغرافيايي

اين سددرجنوب غربي ايران دراستان خوزستان ودرحدود25كيلومتري شهرستان انديمشك برروي رودخانه كرخه ودرپايين دست سد مخزني كرخه احداث شده است

تاريخچه طرح

مطامعه اين سدازاوايل سنه 70شروع وطراحي نهايي واجراي ان دردهه 80به پايان رسيد

ويژگي خاص پروژه

وي‍‍ژگي خاص اين طرح سرريز وسيع ان است كه شامل14دهانه ميباشد

مشخصات فني طرح

مشخصات فني طرح
نوع سدخاكي بتني
ارتفاع از پي (متر)34
طول تاج (متر)1010
عرض تاج (متر)15
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)1212+337
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)18.25
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)8.05
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)130
 
نوع سرريزآزاد- دريچه‌دار
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)10405
نوع نيروگاهبالب پيت افقي
تعداد واحد2
هد طراحي (متر)9
ظرفيت نصب (مگاوات)8.27
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت)60