سد تبارك آباد

هدف و سيماي طرح

سد تبارك ابادباهدف تامين اب كشاورزي احداث شدواكنون براي شرب وكشاورزي مورد بهره برداري قرارگرفته است

موقعيت جغرافيايي

دركشورايران استان خراسان رضوي وحدود15كيلومتري شهر قوچان واقع است

تاريخچه طرح

مطالعات مرحله اول طرح درسال1349توسط مها ب واشتوكي انجام شد.پس ازانقلاب اسلامي مطالعه مرحله دوم ونظارت بر اجراي ان توسط مهندسي مشاور مهاب قدس انجام شد.

ويژگي خاص پروژه

وجودرسوبات ريزدانه سست يكي ازمسايل بحراني طرح بودكه درزمان اجرا باانجام ازمايشهاي تكميلي وبرگزاري مهندسي ارزش نسبت به برداشت اين رسوبات تاسنگ كف اتخاذتصميم شد

مشخصات فني طرح

نوع سدسنگريزه‌اي با هسته رسي
ارتفاع از پي (متر)74
طول تاج (متر)193.5
عرض تاج (متر)10
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)930
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)60
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)58
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)0.9
نوع سرريزشوت
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)1107
نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
تعداد تونل انحراف2
قطر تونل انحراف (متر)4
ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)320
ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)45
ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)2.5
طول جاده هاي جايگزين)كيلومتر)10
طول راههاي دسترسي (كيلومتر)3