سد مخزني جره

هدف و سيماي طرح

آبياري 21400 هكتار از اراضي دشت رامهرمز شامل سد مخزني جره – بند انحرافي رامهرمز – شبكه آبياري استفاده از پتانسيل برق آبي به ميزان 9 مگاوات كنترل سيلاب

موقعيت جغرافيايي

جنوب غربي ايران در استان خوزستان و در 35 كيلومتري شمال شرق شهرستان رامهرمزدر نزديكي روستاي جره و در فاصله 90 كيلومتري شرق اهواز و در دامنه هاي جنوب غربي زاگرس

تاريخچه طرح

طرح مطالعات آبياري و سد سازي رامهرمز در اسفند سال 1362 به شركت مهندسي مشاور مهاب قدس واگذار گرديد ،مطالعات مرحله شناخت در سال 1364در قالب طرح آبياري رامهرمز پايان پذيرفت و گزارش ها در 16 جلد به كارفرما تسليم گرديد . مطالعات مرحله اول در دي ماه 1368 و مطالعات مرحله دوم در سال 1374 بپايان رسد وطرح در سال 1375 به مرحله اجراء رفت .

ويژگي خاص پروژه

با توجه به آببند بودن سنگ پي و تكيه گاهها در اين طرح پرده آببند اجراء نگرديد .

مشخصات فني طرح

نوع سدخاكي با هسته رسي
ارتفاع از پي (متر)114
طول تاج (متر)740
عرض تاج (متر)12
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)6339
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)268
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)222
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)7.6
نوع سرريزشوت دريچه‌دار
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)1987
نوع نيروگاهسطحي
تعداد واحد2
هد طراحي (متر)90
ظرفيت نصب (مگاوات)8
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت)40
نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
تعداد تونل انحراف2
طول سيستم انحراف (متر) دو رشته تونل1026
قطر تونل انحراف (متر)5.5
ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)560
ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)90
ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)18
ظرفيت آبگير آب بر نيروگاه (مترمكعب بر ثانيه)9
طول راههاي دسترسي (كيلومتر)10