سد جگين

هدف و سيماي طرح

تامين آب مورد نياز براي آبياري 4500 هكتار اراضي كشاورزي پايين دست به ميزان 50 ميليون متر مكعب در سال تامين آب شرب بندر جاسك به ميزان 91/2 ميليون متر مكعب در سال كنترل سيلابهاي فصلي رودخانه جگين و كاهش خسارات سيل در پايين دست سد

موقعيت جغرافيايي

ساختگاه سد جگين در استان هرمزگان و در 107 كيلومتري شـمـال شـرقـي بندر جاسك واقع شده است.دسترسي به ايــن ساختـگـاه از طريـق يك جاده آسفالته به طول 21 كيـلومتر كه از كيـلومتـر 57 راه اصلـي بنـدرجـاسك _ جـگدان منشـعـب مي شود امكان پذير است .سـد جگيـن با مسـاحـت حوضـه آبـريزي حـدود 3920 كـيـلـومـتـر مـربـع بر روي رودخانه جگيـن در محلي موسوم به تنگه دهـنـه مـرنـگ با مـخـتـصات جـغرافيايي 57 درجه و 54 دقـيقه طول شـرقي و 26 درجـه و 10 دقيقه عـرض شـمالـي قرار گرفته است . رودخانه جگين از دامنه جنوبي كوههاي بشاگرد سرچشمه گرفته و پـس از عبور از تنـگـه دهنـه مرنـگ و پيوسـتن به سرشاخه عمده ديگري به نام شريفي به درياي عمان منتهي مي شود .

تاريخچه طرح

مطالعات اوليه اين طرح در سال 1360 توسط دفتر فني آب وزارت نيروي انجام شده و مراحل بعدي آن توسط شركت مهاب قدس و هزينه اجرا توسط بانگ بانك توسعه اسلامي تامين شد. در اين مرحله كارفرماي طرح آب منطقه هرمزگان بود.

ويژگي خاص پروژه

اولين سد بتني غلطكي(RCC) ايران

مشخصات فني طرح

نوع سدبتني غلطكي(RCC)
ارتفاع از پي (متر)78
طول تاج (متر)253
عرض تاج (متر)6
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)237
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)300
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)135
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)4.1
نوع سرريزآزاد
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)3728
نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
تعداد تونل انحراف1
طول سيستم انحراف (متر)207
قطر تونل انحراف (متر)6
ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)407
ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)158
ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)4.2
طول راههاي دسترسي (كيلومتر)21