سد سيرجان

هدف و سيماي طرح

كنترل جريانات سطحي اب رودخانه تنگوئيه جهت تامين اب شرب شهر سيرجان و همچنين رونق كشاورزي مطالعه و اجرا شده است.

موقعيت جغرافيايي

سد سيرجان در 35 كيلومتري شمال شرق شهر سيرجان و 160كيلومتري جنوب كرمان واقع شده است .مساحت حوزه ابريز درحدود 997 كيلومتر مربع و ورودي متوسط سالانه9/32 ميليون متر مكعب و ابدهي متوسط ساليانه در محل سد برابر01/1 مترمكعب در ثانيه مي باشد.

تاريخچه طرح

مطالعات اوليه در سال 1364 به منظور بهره برداري بهينه از امكانات منابع اب و خاك حوزه رودخانه تنگوئيه انجام شد و و مطالعات مرحله اول در سال در سال 1374 مورد تصويب دفتر طرحهاي توسعه منابع اب وزارت نيرو قرار گرفت.مطالعات مرحله دوم هم زمان با احداث سيستم انحراف در سال 1375 اغاز گرديد .

مشخصات فني طرح

نوع سدسنگريزه‌اي با هسته رسي
ارتفاع از پي (متر)71
طول تاج (متر)1100
عرض تاج (متر)14
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)2950
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)38.2
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)37
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)01/1
نوع سرريزازاد
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)1250
نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
تعداد تونل انحرافيك رشته
طول سيستم انحراف (متر)353
قطر تونل انحراف (متر)4/5
ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)193
ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)2/19
ظرفيت آبگير شرب (مترمكعب بر ثانيه)812/0
طول راههاي دسترسي (كيلومتر)12