سد شيروان

هدف و سيماي طرح

هدف ازاجراي ا ين طرحتامين اب كشاورزي زمينهاي پاياب ان بوده است.سيماي طرح شامل سد مخزني سدانحرافي واحداث شبكه پاياب بوده است.

موقعيت جغرافيايي

درشمال شرقي ايران دراستان خراسان شمالي ودرفاصله حدود35كيلومتري شهر شيروان واقع است.

تاريخچه طرح

مطالعات مرحله اول طرح درسال1349توسط مها ب واشتوكي انجام شد.پس ازانقلاب اسلامي مطالعه مرحله دوم ونظارت بر اجراي ان توسط مهندسي مشاور مهاب قدس انجام شد.

ويژگي خاص پروژه

دردوره اجراوباانجام ازمايشهاي جديداحتمال داده شدكه گسل عبوري از محل سدفعال باشد.طرح خاصي براي مقابله باشرايط فعاليت ان تهيه شد.

مشخصات فني طرح

نوع سدبتني قوسي
ارتفاع از پي (متر)83
طول تاج (متر)325
عرض تاج (متر)6
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)190
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)92
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)77.2
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)1.4
نوع سرريزنيلوفري
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)1020
نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
تعداد تونل انحراف1
طول سيستم انحراف (متر)167
قطر تونل انحراف (متر)8
ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)187
ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)33
ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)6.2
 
طول جاده هاي جايگزين)كيلومتر)12
طول راههاي دسترسي (كيلومتر)15