سد شهيدان اميرتيموري (صفارود)

هدف و سيماي طرح

• تامين آب شرب شهر کرمان
• تامين آب شرب شهر رابر
• مهار سيلاب و روان آبهاي فصلي رودخانه هاي رودبر و رابر

موقعيت جغرافيايي

ايران – استان كرمان – 200 كيلومتري جنوب شهر كرمان و 7 كيلومتري شهرستان رابر در نزديكي روستاي صفا

تاريخچه طرح

در مطالعات توجيهي در مهر ماه 1374 مشخص شد كه به دلايل فني و اقتصادي سد سيد مرتضي داراي توجيه نمي باشد و سد سرمشگ جايگزين آن شد و با انتخاب اين محور گزينه انتقال بصورت كاملا ثقلي به عنوان گزينه برتر انتخاب شد . در سال 1386 با توجه به محدوديت هاي ناشي از تحريم ، گزينه ثقلي (تونل بلند ) به گزينه پمپاژ و خط لوله تبديل گرديد و در سال 1393 مجددا ، انتقال آب بصورت تلفيقي پمپاژ و تونل انتقال تغيير يافت ودر حال حاضر عمليات اجرائي آن شروع شده است .

مشخصات فني طرح

نوع سدخاكي با هسته رسي
ارتفاع از پي (متر)78
طول تاج (متر)928
عرض تاج (متر)12
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)6500
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)77.38
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)57
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)2.6
نوع سرريزآزاد
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)1257
نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
تعداد تونل انحراف2
طول سيستم انحراف (متر)1210
قطر تونل انحراف (متر)3.5
طول تونل انتقال (متر)38000
قطر تونل انتقال (متر)4
ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)560
ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)43.5
ظرفيت آبگير شرب (مترمكعب بر ثانيه)6
طول جاده هاي جايگزين)كيلومتر)4