سد نرماشير

هدف و سيماي طرح

تامين آب مورد نياز 7000 هکتار از اراضي پائين دست سد از طريق آبياري به روش قطره اي و ثقلي - تغذيه قنوات سالانه 50 ميليون مترمکعب آب - تامين آب آشاميدني شهرستان بم و روستاهاي مسير - كنترل سيلاب - اشتغال زايي در منطقه

موقعيت جغرافيايي

سد نرماشيردراستان کرمان در فاصله 80 کيلومتري جنوب شهرستان بم در روستاي انجيرک در منطقه اي بين طول جغرافيايي 57 درجه و 58 دقيقه تا 58 درجه و 40 دقيقه و عرض جغرافيايي 28 درجه و 30 دقيقه تا28درجه و 39 دقيقه واقع گرديده است .

تاريخچه طرح

مطالعات بررسي پتانسيل آبدهي رودخانه نساء از آبان ماه سال 1363 توسط مشاور مهاب قدس آغاز گرديد . گزارشهاي مرحله شناخت در سال 1366 در چهار محل بر روي رودخانه نساء كه محور شماره 1 واقع در نزديکي روستاي انجيرک از لحاظ فني و اقتصادي حائز بهترين موقعيت گرديده و به عنوان مورد منتخب از طرف مشاور توصيه شد. كه در نهايت سد سنگ ريزه اي با رويه بتني مورد تصويب کارفرما قرار گرفت .

ويژگي خاص پروژه

سد سنگ ريزه اي با رويه بتني

مشخصات فني طرح

نوع سدسنگريزه‌اي با رويه بتني
ارتفاع از پي (متر)111
طول تاج (متر)590
عرض تاج (متر)10
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)6،444،500
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)168
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)122.8
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)210
نوع سرريزآزاد
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)2900
نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
تعداد تونل انحراف2
طول سيستم انحراف (متر)1245
قطر تونل انحراف (متر)6
ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)790
ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)85
ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)8.6
طول راههاي دسترسي (كيلومتر)30