افزايش ارتفاع سد زرينه رود (بوكان)

هدف

هدف از اجراي طرح زرينه‌رود ذخيره سيلابها و تنظيم سالانه حدود 490 ميليون متر مكعب آب براي آبياري 48000 هكتار از اراضي دشت مياندوآب بوده است ، ضمن اينكه امكان توسعه اراضي زير كشت در دشت مياندوآب و اراضي مجاور درياچه اروميه تا 90000 هكتار هم از طرف مشاور بررسي گرديده و در قالب توسعه مرحله دوم طرح توصيه شده است.

موقعيت جغرافيايي

سد مخزني زرينه رود در كشور ايران ، استان آذربايجان غربي،در فاصله 35 كيلو متري جنوب شرقي شهرستان بوكان واقع شده است. اين سد در فاصله سالهاي 1346تا 1350ساخته شده و از سال 1350به بعد مورد بهره برداري قرار گرفته است.

تاريخچه طرح

طرح افزايش ارتفاع سد زرينه رود بمنظورتامين آب اراضي كشاورزي دشت مياندواب و آب شرب مرحله اول و دوم شهرستان تبريز از طريق ايجاد خط انتقال آب از محل بند انحرافي نوروزلو به تبريز ، و همچنين تامين آب شرب مورد نياز شهرهاي پايين دست مطرح گرديد.

شرايط و ويژگي خاص پروژه

از ويژگيهاي خاص طرح مذكور اينست كه با انجام پروژه افزايش ارتفاع سد ميزان آب تنظيمي براي نيازهاي كشاورزي، شرب و صنعت مورد نياز منطقه در مقايسه با هزينه كم صورت گرفته بسيار قابل توجه است.

مشخصات فني طرح

نوع سدخاكي با هسته رسي مشاورطراح سد:شركت جاستين كورتني
ارتفاع سد (متر)50  پيمانكار/ پيمانكاران:شركت آ.پور
طول تاج (متر)530  شروع بهره برداري:1350
عرض تاج (متر)10 سطح حوزه آبريز(كيلومتر مربع)6890
حجم مخزن (ميليون مترمكعب)650 رقوم تاج (متر از سطح دريا)1424
نوع سرريزآزاد رقوم نرمال(متر از سطح دريا)1416
نوع نيروگاه (اول)- دبي متوسط ورودي (مترمكعب بر ثانيه)-
تعداد واحد- حداكثر دبي عبوري سرريز
(مترمكعب بر ثانيه)4300
ظرفيت نصب (مگاوات)- شبكه ميكروژئودزيدارد