كنترل پايداري و ارزيابي ايمني سدها و تاسيسات وابسته

هدف

سدها و تاسيسات آبي به عنوان يكي از سرمايه‌هاي ملي نقش قابل توجهي در توسعه پايدار كشور دارند. با وجود سرمايه‌گذاريهاي كلان در احداث سدهاي مخزني و با توجه به اهميت و نقش بسيار مهم اينگونه تاسيسات در كنترل سيلاب، توليد انرژي، تامين آب آشاميدني، كشاورزي، صنعت ، محيط زيست و همچنين حوادث و خسارات زيانباري كه از نگهداري ناصحيح و خرابي احتمالي آنها بروز مي‌نمايد، حصول اطمينان از عملكرد صحيح و ايمني اين سازه‌ها امري ضروري مي‌باشد.

موقعيت جغرافيايي

1- كنترل پايداري سدهاي كشور (مرحله اول) وزارت نيرو
2- كنترل پايداري سدهاي كشور (مرحله دوم) وزارت نيرو
3- تهيه دستورالعملهاي بهره برداري، نگهداري وكنترل پايداري شركت سـهامي آب منطقه اي مازندران
دوره تضمين سد شهيد رجائي
4- كنترل پايداري دوران تضمين سد مارون شركت سهامي سازمان آب وبرق خوزستان
5- كنترل پايداري و علاجبخشي سد تنظيميانحرافي كرخه (حميديه) شركت سهامي سازمان آب وبرق خوزستان
6- مطالعات ايستايي سدهاي دز و شهيد عباسپور شركت سهامي سازمان آب وبرق خوزستان
7- رفتارنگاري سد و نيروگاه كارون3، گتوند و كارون4 شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
8- رفتارنگاري سد و نيروگاه كارون3، كارون1 و دز شركت سهامي سازمان آب وبرق خوزستان

تاريخچه طرح

در طرح پايداري سدهاي كشور (مرحله اول)، جمعاً 240 جلد گزارش پايداري و ايمني سد بزبانهاي فارسي و انگليسي براي 14 سد در دست بهره‌برداري آن زمان بشرح ذيل :
الف) سدهاي بتني شامل : شهيد عباسپور (كارون1) ، دز،‌كرج، زاينده رود، سفيدرود،‌لتيان، اكباتان و ميناب
ب) سدهاي خاكي شامل : گرگان (وشمگير)، مهاباد، قشلاق، درودزن ، زرينه رود، و گلپايگان تهيه گرديد.
و در مرحله دوم علاوه بر مطالعات سدهاي مرحله قبل، مطالعات سدهاي جديدي كه آماده بهره‌برداري شده بودند نيز اضافه شده و تعداد آنها به 20 سد رسيد.
همچنين گزارشات پايداري و ايمني سد نيز در اين مرحله افزايش يافته و جمعاً 168 جلد گزارش فقط بزبان فارسي براي سدهاي ذيل :
الف) سدهاي بتني شامل : شهيد عباسپور (كارون1) ، دز،‌كرج، زاينده رود، سفيدرود،‌لتيان، اكباتان، ميناب، طرق و كارده
ب) سدهاي خاكي شامل : گرگان (وشمگير)، مهاباد، قشلاق، درودزن، زرينه رود، گلپايگان، لار، ارس، جيرفت و رسوبگير مس سرچشمه مورد مطالعه قرارگرفت.

شرايط و ويژگي خاص پروژه

ليست گزارشات پايداري و ايمني سدها
- گزارش مقدماتي
- گزارش ارزيابي تفصيلي و پايداري سد شامل: كتاب داده‌ها، كارت مشخصات ابزار دقيق، بازرسي تفصيلي سد و سازه‌هاي جنبي، بازديد زمين‌شناسي، بازرسي تفصيلي تجهيزات هيدرومكانيكي، سازه‌هاي هيدروليكي، آناليز استاتيكي و ديناميكي سد، مطالعات هواشناسي، هيدرولوژي، برنامه ريزي منابع آب، طرح شبكه شتابنگاري و رفتارنگاري لرزه خيزي پيرامون ساختگاه سد و لرزه‌خيزي و برآورد خطر زمينلرزه
- گزارش سالانه اندازه‌گيريها و مشاهدات
با سرمايه‌گذاري‌هاي گزافي كه صرف ساخت اينگونه تاسيسات مي‌شود، ضرورت ايجاب مي‌نمايد در راستاي افزايش عمر مفيد و دوره بهره‌برداري در صورت بروز هر گونه ناهنجاري و آسيب‌هاي موضعي در اسرع وقت ضمن انجام مطالعات لازم ، عمليات اجرايي متناسب با موضوع در دستور كار قرار مي‌گيرد.