ترميم و بازسازي سرريز سد ميناب

هدف

سد بتني پايه‌دار ميناب كه متشكل از 32 بلوك مي‌باشد با هدف تنظيم آب، كاهش خطرات سيلاب، توسعه كشاورزي و مهمترين آن تامين آب شرب شهر بندر عباس احداث گرديده است.

موقعيت جغرافيايي

سد بتني پايه‌دار ميناب در كشور ايران، استان هرمزگان، 3 كيلومتري شهر ميناب بر روي رودخانه ميناب احداث و در سال 1361 مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.

تاريخچه طرح

از همان ابتداي دوره بهره‌برداري در رويه سرريز خرابي‌هاي بتن مشاهده و در چند مرحله (سالهاي 63 تا 81)‌ترميم گرديده است. به منظور دستيابي به علل خوردگي بتن و ارائه راهكار تعميرات اساسي، مطالعات به اين مهندسي مشاور واگذار گرديد. پس از انجام مطالعات، آزمايشهاي آزمايشگاهي، از بين گزينه‌هاي قابل طرح گزينه منتخب تعيين و مورد تصويب كارفرما قرار گرفت.

شرايط و ويژگي خاص پروژه

با توجه به اهميت سد ميناب به عنوان تامين كننده آب شرب شهر بندر عباس، استفاده از تكنولوژي روز به منظور تخريب بتن رويه و ترميم آن، عمر مفيد سد را بطور قابل ملاحظه‌اي افزايش و سد در مقابل سيلابهاي با دبي بالا ايمن خواهد بود.

مشخصات فني طرح

نوع سدبتني پايه‌دار مشاورطراح سد:ستيران- اترس- اشتوكي
ارتفاع سد (متر)25/59 پيمانكار/ پيمانكاران:شركت تضامني لوزان‌پور لوزينگر
طول تاج (متر)451 شروع بهره برداري:1361
عرض تاج (متر)3 سطح حوزه آبريز(كيلومتر مربع) 
حجم مخزن (ميليون مترمكعب)8/257 رقوم تاج (متر از سطح دريا)5/100
نوع سرريزدريچه‌دار رقوم نرمال(متر از سطح دريا)5/98
نوع نيروگاه- دبي متوسط ورودي (مترمكعب بر ثانيه) 
تعداد واحد- حداكثر دبي عبوري سرريز
(مترمكعب بر ثانيه)12500
ظرفيت نصب (مگاوات)- شبكه ميكروژئودزيدارد