مطالعات احداث تخليه كننده جديد رسوب سد دز

هدف

سد بتني دز با هدف آبياري دشتهاي خوزستان به ميزان 120000 هكتار، تنظيم آب رودخانه دز و حفاظت مناطق پائين دست در برابر سيلاب و تامين نيازهاي آبي زيست محيطي پائين دست و توليد انرژي برقابي 190 گيگا وات ساعت احداث شده است.

موقعيت جغرافيايي

سد دز در كشور ايران- استان خوزستان و در 25 كيلومتري شمال شهر دزفول بر روي رودخانه دز احداث و در سال 1342 مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.

تاريخچه طرح

با توجه به نرخ بالاي رسوب (درشتدانه و ريزدانه) بر اساس تحقيقات باسيمتري و مطالعات قبلي (ضريب تله اندازي مخزن حدود 1) و عدم وجود سازه تخليه كننده عمقي با توجه به اهميت سد دز و برق توليدي آن تعيين گزينه فني و اقتصادي براي احداث تخليه كننده جديدد به اين مهندسي مشاور باا همكاري شركت پويري انرژي واگذار شد تا راهكار علاج بخشي مشكلات رسوبگذاري و تجميع شديد رسوبات در نواحي مجاور شيرهاي آبياري و آبگيرهاي نيروگاه ارائه گردد.

شرايط و ويژگي خاص پروژه

به موازات مطالعات احداث تخليه كننده جديد سد دز،‌مطالعات افزايش ارتفاع و احداث نيروگاه جديد توسط ساير مشاورين در دستور كار قرار گرفت و در صورت توجيه افزايش ارتفاع و نيروگاه جديد، احداث تخليه كننده جديد و رفع مشكل رسوب سد دز از الويت خاص برخوردار است. با ايجاد پتانسيل جديد ظرفيت نصب از 520 مگا وات به 720 و در مجموع به 1440 مگا وات افزايش خواهد يافت.

مشخصات فني طرح

نوع سدسد بتني دو قوسي مشاورطراح سد: 
ارتفاع سد (متر)5/203 پيمانكار/ پيمانكاران: 
طول تاج (متر)240 شروع بهره برداري:1341
عرض تاج (متر)5/4 سطح حوزه آبريز(كيلومتر مربع)17523
حجم مخزن (ميليون مترمكعب)  رقوم تاج (متر از سطح دريا)354
نوع سرريزتونلي دريچه‌دار رقوم نرمال(متر از سطح دريا)352
نوع نيروگاه- دبي متوسط ورودي (مترمكعب بر ثانيه) 
تعداد واحد8 حداكثر دبي عبوري سرريز
(مترمكعب بر ثانيه)6000
ظرفيت نصب (مگاوات)520 شبكه ميكروژئودزيدارد