سد كوچري

هدف و سيماي طرح

هدف از اجراي طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز به قمرود ، انتقال 181 ميليون مترمكعب آب در سال از سرشاخه‌هاي دز به سد كوچري و تصفيه‌خانه دودهك جهت تامين آب شرب دراز مدت شهرهاي قم، خوانسار، خمين، گلپايگان، محلات، نيمور و سلفچگان و همچنين تخصيص مقداري از آب انتقال يافته به صنعت، براي جبران روزافزون كمبود آبي شهرهايي كه از رشد جمعيت سريعي برخوردار مي‌باشند ، براي افق 1420 در نظر گرفته شده است

موقعيت جغرافيايي

اصفهان –گلپايگان
X=424119.1 y=3700278.15 z=1938

تاريخچه طرح

در سال 1356 قراردادي بين وزارت نيرو و شركت خدمات مهندسي آب، براي تامين آب شرب شهرهاي قم و كاشان به صورت طرح‌هاي اضطراري، ميان مدت و درازمدت منعقد گرديد.در سال 1360 الحاقيه‌اي تحت عنوان مطالعات مرحله اول احداث سد بر روي رودخانه قمرود و انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز به قرارداد فوق‌الذكر اضافه و مطالعات در سال 1364 پايان يافت. مطالعات مرحله دوم در سال 1368 آغاز ولي به دليل احداث سد 15 خرداد متوقف گرديد.

مشخصات فني طرح

نوع سدخاكي با هسته رسي نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
ارتفاع از پي (متر)97 تعداد تونل انحراف1
طول تاج (متر)632 طول سيستم انحراف (متر)760
عرض تاج (متر)12 قطر تونل انحراف (متر)5
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)5300 طول تونل آب بر (متر)905
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)207 قطر تونل آب بر (متر)5/4
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)205 طول تونل انتقال (متر)ندارد
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)4 قطر تونل انتقال (متر)ندارد
نوع سرريزآزاد ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)156
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)1752 ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)123
نوع نيروگاهندارد ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)4
تعداد واحدندارد ظرفيت آبگير شرب (مترمكعب بر ثانيه)8
هد طراحي (متر)ندارد ظرفيت آبگير آب بر نيروگاه (مترمكعب بر ثانيه)ندارد
ظرفيت نصب (مگاوات)ندارد طول جاده هاي جايگزين)كيلومتر)11
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت)ندارد طول راههاي دسترسي (كيلومتر)8