طرح چند منظوره اومااويا در كشور سريلانكا

هدف و سيماي طرح

هدف از اجراي اين طرح انتقال 145 ميليون مترمكعب آب از حوزه اومااويا به حوزه كريندي اويا و آبياري 5000 اكتار اراضي پايين دست و توليد انرژي 290 گيكاوات ساعت در سال بوسيله دو واحد نيروگاه 60 مگاواتي. طرح شامل دو سد بتني غلطكي بنامهاي دايرابا و پوهولپولا بترتيب به ارتفاع 50 و 35 متر و تونل ارتباطي به طول3.7 كيلومتر و تونل بلند انتقال آب به طول 15.5 كيلومتر ، شفت قائم به ارتفاع 626 متر و نيروگاه زير زميني و تونل پاياب به طول 3.5 كيلومتر

موقعيت جغرافيايي

كشور سريلانكا – در 200 كيلومتري شرق پايتخت( كلمبو) - استان يوا – شهر باندراولا

تاريخچه طرح

تاريخچه مطالعات طرح شامل : 1- مطالعات كارشناسي توسط شركت لاماير در سال 1987- مطالعات فاز قبل از شناخت توسط مشاور سريلانكايي بنام سي اي سي بي در سال 1991 – مطالعات فاز يك توسط شركت كانادايي لاوالين در سال 2002- مطالعات هيدرولوژي اومااويا در سالهاي 2003 و 2004 توسط مشاورين سريلانكايي – مطالعات فاز يك و دو توسط مشاركت مهندسي مشاور مهاب قدس – پويري.

ويژگي خاص پروژه

اين طرح بعنوان يكي از بزرگترين پروژه آبي در كشور سريلانكا محسوب مي شود و از ويژ ه گي خاص آن مي توان به اجراي شفت قائم به ارتفاع 626 متر و تونل بلند به طول 15.5 كيلومتر و همچنين نيروگاه زيرزميني آن اشاره نمود . موضوع محدوديت هاي محيط زيستي و اجراي پروژه بر اساس استاندارد هاي بين المللي و همچنين حضور پيمانكاران و مشاورين اروپايي و آسيايي در طرح از ديگر ويژ ه گيهاي اين پروژه است . شركت فراب بعنوان پيمانكار EPC و مشاركت مهاب- پويري بعنوان مشاور اصلي طرح فعاليت عهده دار اجراي اين طرح هستند

مشخصات فني طرح

سد دايرابا سد پوهولپولا
نوع سدبتني غلطكي نوع سدبتني غلطكي
ارتفاع از پي (متر)50 ارتفاع از پي (متر)35
طول تاج (متر)165 طول تاج (متر)175
عرض تاج (متر)6 عرض تاج (متر)6
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)90 حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)40
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)0.97 حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)0.63
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)0.61 حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)0.091
متوسط آورد ساليانه رودخانه (ميليون مترمكعب‌)98 متوسط آورد ساليانه رودخانه (ميليون مترمكعب‌)120
نوع سرريزآزاد با فليب باكت نوع سرريزآزاد با فليب باكت
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)2168 ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)2830
 
نيروگاه نوع سيستم انحراف / كالورتكالورت
نوع نيروگاهزيرزميني طول كالورت هر يك از سدها(متر)46
تعداد واحد2 طول كل تونلهاي انتقال آب (كيلومتر)19.2
نوع توربينپلتون/ ويرتيكال ارتفاع شفت قائم نيروگاه(متر)626
هد طراحي (متر)722 قطر داخلي تونلهاي انتقال آب (متر)3.6
ظرفيت نصب (مگاوات)120 قطر داخلي شفت نيروگاه (متر)2.5
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت)290 حجم انتقال آب به نيروگاه (مترمكعب/ثانيه)19.5
حجم حفاري مغار نيروگاه (مترمكعب)37000 ارتفاع سرج شفت (متر)150
حجم بتن ريزي نيروگاه (مترمكعب)10000 نوع پوشش شفتهااستيل لاينينگ
طول تونلهاي دسترسي به نيروگاه (متر)3000 خط انتقال برق (كيلو متر)22.5
طول تونل پاياب (كيلومتر)3.5 طول جاده هاي جايگزين و ارتباطي (كيلومتر)4