پروژه برقابي و آبياري كاما- افغانستان

هدف و سيماي طرح

تامين آب مورد نياز اراضي كشاورزي دشتهاي كاما، گرداب و گوشتا به مساحت حدود 12500 هكتار شامل 7500 هكتار ، بهبود آبياري و 5000 هكتار توسعه، استفاده از انرژي آب جهت توليد برق

موقعيت جغرافيايي

محدوده مطالعات در كشور افغانستان، استان ننگرهار، بخش‌هاي كاما و گوشتا و در حد فاصل َ20-°34 تا َ30-°34 عرض شمالي و َ30-°70 تا َ50-°70 طول شرقي واقع گرديده است. اين منطقه از شمال و شرق به سرحدات مرزي پاكستان و از جنوب به رودخانه كابل و از غرب نيز به رودخانه كُنر محدود مي باشد.

تاريخچه طرح

در سال 1973 مطالعات امكان‌يابي آبياري اراضي دشـت كامـا و مطالعات توليد انرژي برق آبي توسـط شركـت ژاپنـي Sanyu Consultants Inc. انجام شد. ادامه مطالعات امكان‌يابي و تهيه طرح پيشنهادي در سال 1975 توسط شركت الكترووات انجام گرديد.