نيروگاه تلمبه‌اي ذخيره‌اي رودبار لرستان

هدف و سيماي طرح

هدف از احداث نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي رودبار لرستان ذخيره‌سازي پتانسيل انرژي آبي با استفاده از سيستم پمپاژ در شرايط كم باري شبكه سراسري و استحصال آن توسط توربين و ژنراتور در شرايط بار پيك شبكه مي‌باشد. حداكثر ظرفيت اين نيروگاه 1000 مگاوات است كه 800 مگاوات براي توليد انرژي پيك در نظر گرفته شده است و 200 مگاوات جهت كنترل فركانس شبكه است.

موقعيت جغرافيايي

نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي رودبار لرستان در 100 كيلومتري جنوب شهرستان اليگودرز در استان لرستان و در بالادست تكيه‌گاه راست سد رودبار لرستان قرار دارد. مختصات جغرافيايي طرح در عرض ◦910/32 شمالي و طول ◦673/49 خاوري واقع است.

تاريخچه طرح

مطالعات پيش شناخت طرح توسط مشاركت قدس نيرو- هالكرو در بازه زماني 1383-1382 ، مطالعات شناخت توسط مشاركت قدس نيرو- هالكرو در بازه زماني 1388-1385 ، مطالعات مرحله اول و بازنگري آن توسط مشاركت پويري - مهاب در بازه زماني 1391-1388، مطالعات مرحله دوم توسط مهاب قدس در بازه زماني 1393-1391 و شروع عمليات اجرايي سازه‌هاي ضروري از سال 1391 بوده است.

ويژگي خاص پروژه

به طور كلي در طراحي اجزاي مختلف اين طرح از تكنولوژي هاي روز دنيا از جمله واحدهاي دورمتغير 250 مگاوات و نيز ترانسفورماتورهاي 3 فاز استفاده شده است. همچنين بعضي از اجزاي طرح از قبيل 2 شفت بلند به ارتفاع 410 متر و قطر داخلي 5 متر و نيز پوشش آب‌بند ژئوممبرين در سطحي معادل 88000 مترمربع در كف و 203000مترمربع در ديواره مخزن بالا اولين تجربه طراحي و اجرا در كشور ايران مي‌باشد.