سد و نيروگاه برقابي گاوشان

هدف و سيماي طرح

طرح ملي گاوشان شامل سد مخزني سنگ ريزه اي با هسته رسي - تونل انتقال آب - نيروگاه برقابي - سد انحرافي و شبكه ابياري و زهكشي دشتهاي ميان دربند وبيله ور مي باشد. 1- آبياري زمينهاي كشاورزي ميان دربند و بيله ور به ميزان 31000 هكتار 2- تامين آب شرب كرمانشاه و كامياران به ميزان 63 ميليون مترمكعب در سال 3- تامين برق به ميزان 11 گيگاوات ساعت در سال

موقعيت جغرافيايي

اين طرح در 45 كيلومتري جنوب سنندج و 90 كيلومتري شمال شهر كرمانشاه در مختصات جغرافياييَ 55 و ْ 46 طول شرقي و َ 35 و ْ 34 عرض شمالي بر روي رودخانه گاوه رود واقع شده است. احداث سد و تاسيسات وابسته به آن به پايان رسيده و در حال بهره برداري مي باشد . احداث نيروگاه برقابي در حال اجراء است .

تاريخچه طرح

مطالعات مرحله اول در سال 1362 و مطالعات مرحله دوم طرح گاوشان در سال 1368 به اتمام رسيده است.قرارداد اول تونل انتقال در سال 1371 آغاز و در سال 1377 قرارداد سد و تونل انتقال آب اجرايي شده و در سال 1383 سد آبگيري و در سال 1387 تونل انتقال آب به بهره برداري رسيده است.پروژه نيروگاه گاوشان با ظرفيت 4.5 مگاوات در سال 1389 اجرايي و در مرحله اجرا ميباشد.

ويژگي خاص پروژه

احداث تونل انتقال با لحاظ تونل هاي دسترسي به ميزان 23.5 كيلومتر با توجه به ساختار زمين شناسي متغيير با استفاده از روش هاي انفجاري، نيمه مكانيزه(رودهدر) و تمام مكانيزه با استفاده از دستگاه Open T.B.M انتقال آب حوضه سيروان به حوضه كرخه از طريق تونل انتقال به طول 20 كيلومتر از بدون استفاده از تجهيزات مكانيكي و پمپاژ