سد و نيروگاه داريان

هدف و سيماي طرح

هدف طرح جمع آوري رودخانه سيروان بمنظور استفاده از انرژي برقابي، انتقال آب به حوزه هاي آبريز مجاور ازجمله به دشتهاي نواحي گرمسيري از طريق تونل نوسود بمنظور استفاده کشاورزي در حوزه هاي آبريز رودخانه هاي اين مناطق و تامين حقابه هاي پايين دست سد مي باشد.

موقعيت جغرافيايي

محدوده طرح در مجاورت روستاي داريان و در فاصله 25 کيلومتري شمال غرب شهر پاوه و 150 کيلومتري کرمانشاه واقع شده است و محدوده جغرافيايي بشرح جدول زير می باشد.
محدوده مخزن سد 46°-28´-14”از: 46°-18´-20”تا: 35°-07´-03”از: 35°-14´-16”تا:
محدوده طرح 46°-18´-03”از: 46°-18´-43”تا: 35°-09´-01”از: 35°-09´-15”تا:

تاريخچه طرح

رودخانه سيروان باتوجه به آورد مناسب، موقعيت و شرايط استراتژيك آن، همواره مورد توجه بوده برمبناي نتايج مطالعات برنامه‌ريزي و مديريت منابع آب، مطالعات مرحله يكم طرح سد داريان سامان داده شد . در ادامه ، كار طراحي و نظارت سد داريان در قالب قراردادي شامل مطالعات مرحله دوم و سوم ( نظارت كارگاهي و عاليه ) در سال 1387 به شركت مهندسي مشاور مهاب قدس واگذار شد . سد در آذر 94 آبگيري شد و نيروگاه دردست اجرا مي‌باشد.

ويژگي خاص پروژه

استفاده از هسته رسي نفوذناپذير شيب دار (مايل) در سد- انجام عمليات خاكريزي حدود 11 ميليون مترمكعب بدنه در حدود 5/3 سال- عمليات موفقيت آميز نجات بخشي چشمه بل قبل از آبگيري مخزن

مشخصات فني طرح

نوع سدخاكي با هسته رسي نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
ارتفاع از پي (متر)179 تعداد تونل انحراف2
طول تاج (متر)364 طول سيستم انحراف (متر)2015
عرض تاج (متر)15 قطر تونل انحراف (متر)8
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)
( بدنه و فرازبند)9960 طول تونل آب بر (متر)2/989 و 52/1034
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)338 قطر تونل آب بر (متر) با پوشش بتني5/7
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)323 طول تونل انتقال (متر) آب‌بر + پنستاكها995
متوسط آورد ساليانه رودخانه (ميليون مترمكعب‌برثانيه)1806 قطر تونل انتقال (متر)--
نوع سرريزآزاد ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)1625
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)6009 ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)236
نوع نيروگاهسطحي ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)--
تعداد واحد3 ظرفيت آبگير شرب (مترمكعب بر ثانيه)--
هد طراحي (متر)114 ظرفيت آبگير آب بر نيروگاه (مترمكعب بر ثانيه)--
ظرفيت نصب (مگاوات)210 طول جاده هاي جايگزين)كيلومتر)2/8
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت)500 طول راههاي دسترسي (كيلومتر)--