سد و نيروگاه شهريار

هدف و سيماي طرح

كمك به سد سفيدرود براي تامين نياز آبي كشاورزي و صنعتي گيلان و تامين 12000 هكتار از اراضي شهرستان ميانه توليد 168 گيگاوات ساعت انرژي پيك و ثانويه در سال
كنترل سيلاب و ايجاد سيلابهاي مصنوعي براي رسوب زدائي مخزن سد سفيدرود

موقعيت جغرافيايي

سد شهريار در 39 كيلومتري شمال شرقي شهرستان ميانه در استان آذربايجان شرقي برروي رودخانه قزل اوزن احداث گرديده است
سد در مختصات جغرافيائي 37 درجه و 30 دقيقه عرض شمالي و 48 درجه و 2 دقيقه طول شرقي قراردارد . مساحت حوضه آبريز سد حدود 42000 كيلومتر مربع مي باشد .

تاريخچه طرح

با شروع بهره برداري از سد سفيدرود و انباشته شدن رسوبات قابل ملاحظه در مخزن آن سبب كاهش حجم مفيد مخزن سد سفيد رود گرديده است بطوريكه در حال حاضر قزيب به نصف مخزن از رسوبات انباشته شده است .بمنظور جبران حجم مخزن از دست رفته سد سفيد رود ، وزارت نيرواحداث سد شهريار ( با نام اوليه استور ) را در بالادست سد سفيدرود ضروري تشخيص داد و لذا نسبت به احداث اين سد در سال 1380 اقدام نمود .

ويژگي خاص پروژه

برداشت آبرفت محل پي سد به عمق حدود 55 متر بمنظور رسيدن به سنگ كف و تحكيم و پايدارسازي ترانشه هاي گود پي با روش جت گراوتينگ

مشخصات فني طرح

نوع سدبتني دوقوسي نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
ارتفاع از پي (متر)135 تعداد تونل انحراف1
طول تاج (متر)207 طول سيستم انحراف (متر)515
عرض تاج (متر)5 قطر تونل انحراف (متر)5/13
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)306000 طول تونل آب بر (متر)202
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)700 قطر تونل آب بر (متر)4
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)640 طول تونل انتقال (متر)تونل انتقال ندارد
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)73 قطر تونل انتقال (متر)ندارد
نوع سرريز1- سرريز آزاد روي تاج
2-شوت دريچه‌دار ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)2040
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)6085 سرريز آزاد
8460 سرريز دريچه دار ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)240
در تراز نرمال مخزن
نوع نيروگاهسطحي ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)5/52
تعداد واحد3 ظرفيت آبگير شرب (مترمكعب بر ثانيه)ندارد
هد طراحي (متر)59 ظرفيت آبگير آب بر نيروگاه (مترمكعب بر ثانيه)5/52
ظرفيت نصب (مگاوات)27 طول جاده هاي جايگزين)كيلومتر)حدود 20
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت)168 طول راههاي دسترسي (كيلومتر)7