سد و نيروگاه سردشت

هدف و سيماي طرح

1- تنظيم آبهاي خروجي حوضه كلاس از كشور و توليد انرژي برق آبي
2-تامين آب شرب شهرهاي سردشت و ربط و شهرك صنعتي ربط با احداث خطوط انتقال آب و تصفيه خانه
3- اشتغال زايي كوتاه مدت در هنگام احداث سد و طولاني مدت از طريق توسعه كشاورزي، پرورش ماهي، جلب توريست و ايجاد مراكز تفريحي.

موقعيت جغرافيايي

ساختگاه سد و نيروگاه سردشت كه به عنوان پايين ترين گزينة احداث سد بر روي رودخانة كلاس بوده، در استان آذربايجان غربي و در حد فاصل با استان كردستان در محدودة طول‌هاي جغرافيايي 28/˚45 تا 39/˚45 و عرض‌هاي جغرافيايي 4/˚36 تا 27/˚36 جاي دارد. نزديكترين شهر به ساختگاه، سردشت است كه در فاصـله هـوايي 13 كيلومتري شـمال غربي آن جاي دارد.

تاريخچه طرح

مطالعات مرحله اول طرح سد ونيروگاه سردشت توسط شركت خدمات مهندسي برق (مشانير) انجام گرديده است و در ارديبهشت ماه 1387 مورد تصويب وزارت نيرو قرار گرفت. انجام مطالعات مرحله دوم توسط كارفرماي طرح شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به مهاب واگذار گرديديد كه در خلال انجام مطالعات مرحله دوم عمليات اجرايي تونلهاي انحراف از تاريخ 25/3/88 آغاز گرديد. قرارداد احداث سد و سازه هاي وابسته در تاريخ 14/06/90 بين شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا-گروه اجرايي سپاسد منعقد گرديد و عمليات اجرايي سد و سازه هاي وابسته با نظارت شركت مهندسي مهاب قدس آغاز گرديده است.

ويژگي خاص پروژه

1- باتوجه به محدوديت عرض سرريز و و نظر به كاهش تراز مخزن در سيلاب 50 ساله(جهت كاهش هزينه تملك اراضي) اولين سرريز قوسي شكل در پروژه سردشت طراحي و اجرا گرديده است. عرض سرريز فوق در مقطع اوجي 30 متر و در كانال تندآب به 21 متر مي باشد.
2-طراحي و اجراي پل سه دهانه پيوسته بطول 80 متر با پايه هاي فلزي
3-حفاري و تحكيم تونل به روش نيمه مكانيزه و سنتي به طول 4500 متر و با قطر 7 متر در مصالح ناپايدار اسليتي
4-اجراي سيستم تصفيه خانه آب شرب به ظرفيت 500 ليتر بر ثانيه

مشخصات فني طرح

نوع سدخاكي با هسته رسي نوع سيستم انحراف / كالورتتونل
ارتفاع از پي (متر)112 تعداد تونل انحراف2
طول تاج (متر)280 طول سيستم انحراف (متر)1310
عرض تاج (متر)12 قطر تونل انحراف (متر)7
حجم بدنه سد (هزارمترمكعب)3200 طول تونل آب بر (متر)4500
حجم كل مخزن (ميليون مترمكعب)320 قطر تونل آب بر (متر)5/5
حجم مفيد مخزن (ميليون مترمكعب)281 طول تونل انتقال (متر)-
متوسط آورد ساليانه رودخانه (مترمكعب‌برثانيه)51 قطر تونل انتقال (متر)-
نوع سرريزآزاد ظرفيت تخليه سيستم انحراف (مترمكعب برثانيه)1414
ظرفيت تخليه سيلاب(مترمكعب بر ثانيه)2513 ظرفيت تخليه كننده تحتاني (مترمكعب بر ثانيه)214
نوع نيروگاهسطحي ظرفيت آبگير آبياري (مترمكعب بر ثانيه)-
تعداد واحد3 ظرفيت آبگير شرب (مترمكعب بر ثانيه)5/0
هد طراحي (متر)174 ظرفيت آبگير آب بر نيروگاه (مترمكعب بر ثانيه)100
ظرفيت نصب (مگاوات)150 طول جاده هاي جايگزين)كيلومتر)8
متوسط توليد انرژي ساليانه (گيگاوات‌ساعت)442 طول راههاي دسترسي (كيلومتر)27